Układ immunologiczny

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja )

Źródło tej strony | Kategorie: ciało człowieka

Układ immunologiczny służy organizmowi do zwalczania chorobotwórczych bakterii, wirusów oraz grzybów.

Po wtargnięciu antygenu, czyli obcej substancji do organizmu, następuje szereg reakcji zwanych odpowiedzią immunologiczną.

Odpowiedź immunologiczną dzielimy na: humoralną i komórkową:

  • Odpowiedź humoralna zależy od krążących we krwi białek - przeciwciał (immunoglobulin) wydzielanych przez limfocyty B i jest podstawowym mechanizmem obronnym przeciw zewnątrzkomórkowym mikroorganizmom i toksynom.
  • Odpowiedź komórkowa zależy od limfocytów T i pozwala zwalczać wewnątrzkomórkowe mikroorganizmy niedostępne dla immunoglobulin. Reakcja ta prowadzi do zniszczenia zainfekowanej komórki.

Jak wygląda odpowiedź humoralna?

  • Czynnik patogenny (wirus, bakteria, grzyb, obce białko) oddziałuje z powstającymi w szpiku kostnym limfocytami B
  • Dochodzi do podziałów (proliferacji) i różnicowania się limfocytów B, w wyniku czego powstają komórki plazmatyczne
  • Komórki plazmatyczne wytwarzają przeciwciała
  • Przeciwciała wiążą się antygenami w miejscu lub miejscach zwanymi determinantami. Cząsteczka przeciwciała wiąże zwykle dwie determinanty. Immunoglobuliny są bardzo specyficzne: jeden ich rodzaj wiąże się tylko z jednym antygenem. Tak więc dla każdej substancji obcej, wytwarzany jest specjalny rodzaj przeciwciał.

Przeciwciała człowieka obejmują 5 klas: IgA, IgD, IgE, IgG oraz IgM

Przeciwciała IgM są tzw. przeciwciałami wczesnymi, wydzielanymi na początku odpowiedzi immunologicznej. Po związaniu się z antygenem aktywują system dopełniacza, czyli zespół białek, powodujący zniszczenie komórek nieprzyjaciela, na których związane są przeciwciała. Ponadto IgM aktywują makrofagi, czyli komórki żerne powstające w szpiku kostnym, zdolne do pochłaniania (fagocytozy) obcych cząstek oraz resztek własnych komórek.

Przeciwciała IgG są produkowane najliczniej. One także aktywują układ dopełniacza oraz makrofagi. Z mlekiem matki są przekazywane do organizmu płodu.

Przeciwciała klasy IgE odgrywają najważniejszą rolę w azs.

Przeciwciała IgA odgrywają zasadniczą rolę obronną w wydzielinach śluzowych, natomiast rola IgD jest słabo poznana.

Jak wygląda odpowiedź komórkowa?

Ten rodzaj odpowiedzi immunologicznej jest warunkowany przez limfocyty T dojrzewające w grasicy (gruczole dokrewnym położony w śródpiersiu). Limfocyty T mają na swojej powierzchni receptory komórek T (TCR) o strukturze zbliżonej do struktury przeciwciał i zdolności wiązania antygenu.

Rozróżniamy 2 typy limfocytów: limfocyty cytotoksyczne Tc oraz limfocyty pomocnicze Th.

  • Limfocyty Tc wiążą komórki organizmu, na powierzchni których są obce antygeny i powodują zniszczenie tych komórek. Przykładem jest infekcja komórki wirusem. Jeżeli komórka np. wątroby zostanie zaatakowana przez wirus, zostanie rozpoznana przez receptory TCR na powierzchni limfocytu T, związana z limfocytem i zniszczona. Połączenie TCR z antygenem indukuje podziały limfocytu, czego rezultatem jest wytworzenie grupy identycznych Tc, zdolnych do rozpoznania chorych komórek. Mechanizm ten jest zbliżony do reakcji antygen – przeciwciało z tą różnicą, że limfocyty Tc nie wiążą się z rozpuszczoną obcą substancją, ale umieszczoną na powierzchni komórek. Antygen ten pochodzi z rozpadu obcych białek wytwarzanych w komórce przez przykładowego wirusa i musi być związany z białkiem powierzchniowym MHC klasy I (główny kompleks zgodności tkankowej klasy I), czyli odpowiednio „zaprezentowany” receptorom TCR. Obydwa rodzaje limfocytów wyglądają tak samo i mają takie same receptory TCR, ale możemy je od siebie odróżnić po specyficznych białkach powierzchniowych o funkcji koreceptorów: limfocyty cytolityczne posiadają koreceptor CD8, a pomocnicze koreceptor CD4. Białka MHC odpowiedzialne są za odrzucanie przeszczepów.
  • Limfocyty Th rozpoznają obce antygeny znajdujące się na powierzchni komórek, przy czym antygeny te są produktem rozpadu obcych cząstek zdegradowanych przez limfocyt B lub makrofag. Komórki te prezentują antygen receptorom TCR po związaniu go z białkiem powierzchniowym MHC klasy II. Związanie limfocytów Th z antygenem powoduje sekrecję cytokin (inaczej limfokiny lub interleukiny), aktywnych białek, które między innymi stymulują limfocyty B do wydzielania przeciwciał. Bez pomocy limfocytu Th (ang. helper znaczy pomocniczy), przeciwciała nie zostaną wytworzone. Cytokiny aktywują również limfocyty Tc oraz makrofagi. O kluczowej dla organizmu roli limfocytów Th świadczy fakt, że to ich zniszczenie po zakażeniu wirusem HIV prowadzi do AIDS, czyli zespołu nabytego niedoboru odporności.

Zobacz też

Autor: Opublikowane w serwisie Atopowe.pl ; Licencja GNU Wolnej Dokumentacji, wersja 1.2, Listopad 2002