Claritine

Artykuł opublikowany (ostatnia modyfikacja ) przez Atopowe.pl.

CLARITINE ®

Loratadinum

10 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Skład:

Substancją czynną jest loratadyna w dawce 10 mg.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Dostępne opakowania:

Blistry zawierające po 10 tabletek umieszczone po 3 (30 tabletek) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Schering-Plough Europe Clos du Lynx 5 B-1200 Bruksela Belgia

Wytwórca:

Schering-Plough Labo N.V. Industriepark 30 B-2220 Heist-op-den-Berg Belgia

CO TO JEST CLARITINE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancja czynna leku Claritine - loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1.

Claritine jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności. Claritine jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (takich jak: kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

ZANIM ZASTOSUJE SIĘ CLARITINE

Nie stosować leku Claritine:

  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Claritine.
  • u kobiet w ciąży.

Zachować szczególną ostrożność stosując Claritine:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Claritine u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 3 ulotki – Jak stosować Claritine.

Należy przerwać stosowanie leku Claritine na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż leki przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki tych testów (mogą zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia).

Stosowanie leku Claritine z jedzeniem i piciem:

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Równoczesne przyjmowanie leku Claritine z pokarmem może spowodować nieznaczne opóźnienie wchłaniania loratadyny, bez wpływu na efekt kliniczny.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania loratadyny. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Nie stosować leku Claritine w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Loratadyna wydzielana jest z mlekiem matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

W badaniach klinicznych, których celem była ocena zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych loratadyna nie powodowała upośledzenia. U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lek podawany jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania w stopniu dającym się ocenić testami psychomotorycznymi.

Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach.

W kontrolowanych badaniach klinicznych wykazano, że równoczesne stosowanie loratadyny z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną powoduje zwiększenie stężenia loratadyny w osoczu, jednakże bez zmian klinicznie istotnych (w tym zmian w zapisie elektrokardiograficznym).

JAK STOSOWAĆ CLARITINE

Lek Claritine należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

”‘Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: “’

10 mg (jedna tabletka) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

Masa ciała większa niż 30 kg: 10 mg (jedna tabletka) raz na dobę.

Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg. U tych dzieci można stosować Claritine w postaci syropu.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być zmniejszony. W takich przypadkach, dorosłym i dzieciom o masie ciała większej niż 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (w postaci tabletek lub syropu) co drugi dzień, a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny (w postaci syropu) co drugi dzień.

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Claritine jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Claritine:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Claritine, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przedawkowaniu loratadyny obserwowano: senność, przyspieszenie czynności serca i ból głowy.

W razie przedawkowania, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, i kontynuować je tak długo, jak to będzie konieczne. Można podać węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można także wykonać płukanie żołądka. Loratadyny nie można eliminować z organizmu poprzez hemodializę, nie wiadomo, czy można ją eliminować poprzez dializę otrzewnową.

Po udzieleniu pomocy, pacjenta należy nadal monitorować.

W przypadku pominięcia dawki leku Claritine:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Claritine może powodować działania niepożądane.

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane w porównaniu z placebo: ból głowy (2,7 %), nerwowość (2,3 %) i zmęczenie (1 %).

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i młodzieży, w zakresie wskazań obejmującym alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu zalecanej dawki 10 mg na dobę, u 2 % pacjentów obserwowano działania niepożądane. Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych, w porównaniu do placebo, należą:

  • senność (1,2 %),
  • ból głowy (0,6 %),
  • zwiększenie apetytu (0,5 %)
  • bezsenność (0,1 %).

Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko, po wprowadzeniu leku na rynek to:

anafilaksja, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nudności, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, zmęczenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Claritine mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

PRZECHOWYWANIE LEKU CLARITINE

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Leku Claritine nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Tel.: (+48 22) 549 51 00 Fax: (+48 22) 549 51 02