Edytuj tę stronę na github.com

Lirra, 5 mg, tabletki powlekane

“Levocetirizini dihydrochloridum “

|—————————————————————————————————————————————————————————| | Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. |

CO TO JEST LEK LIRRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lirra jest lekiem przeciwhistaminowym, który nie powoduje uspokojenia. Stosuje się go w leczeniu objawów reakcji alergicznej, takich jak:

 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa,
 • swędząca wysypka (podobna do pokrzywki) utrzymująca się przez długi czas (przewlekła idiopatyczna pokrzywka).

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU LIRRA

Kiedy nie stosować leku Lirra

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lirra (patrz punkt „Co zawiera lek Lirra”)
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min)
 • jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ w przypadku obecnie dostçpnych tabletek powlekanych nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.

Stosowanie leku Lirra z innymi lekami

Należy poinformować lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Lirra z jedzeniem i piciem

Lek Lirra należy połykać, popijając wodą. Lek można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Lirra jednocześnie z alkoholem. Lek może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje zajście w ciążę lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie. Jeżeli pacjent zamierza prowadzić samochód, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w mchu, nie powinien wykonywać tych czynności do momentu, kiedy pozna swoją reakcję na lek. Testy przeprowadzone z udziałem zdrowych ochotników po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce, nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lirra

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.

JAK STOSOWAĆ LEK LIRRA

Lek Lirra należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zwykle stosowana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka (5 mg) na dobę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.

U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i nerek, może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek.

U dzieci dawkę należy także dostosować w zależności od masy ciala; dawka leku jest ustalana przez lekarza.

Nie zaleca się podawania leku Lirra niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się podawania tabletek leku Lirra dzieciom w wieku poniżej 6 lat (patrz punkt 2 Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Lirra). Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat lek dostępny jest w innej postaci. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i więcej powinni połykać tabletki, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra

U dorosłych w przypadku zastosowania znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić senność. U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność.

W razie podejrzenia przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Lirra, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, który zadecyduje,jakie dzialania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Lirra

W przypadku pominięcia dawki leku Lirra lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecona przez lekarza prowadzącego, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować dawkę zaleconą przez lekarza prowadzącego.

Przerwanie stosowania leku Lirra

Przerwanie stosowania leku Lirra wcześniej niż było to zalecone nie powinno wywołać szkodliwego działania,jednakże może nastąpić nawrót choroby.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Lirra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (Występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100)

 • suchość w jamie ustnej
 • bóle głowy
 • uczucie zmęczenia
 • senność

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000)

 • uczucie wyczerpania
 • bóle brzucha

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż l pacjenta na 10 000)

 • reakcje nadwrażliwości (objawy, takie jak obrzęk ust, twarzy i (lub) gardła lub trudności w przełykaniu, którym towarzyszy pokrzywka, trudności w oddychaniu, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do śmierci). W przypadku zaobserwowania pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie leku Lirra i natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
 • kołatanie serca
 • drgawki
 • zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie)
 • obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk)
 • świąd (swędzenie)
 • wysypka, pokrzywka lub wyprysk skórny (obrzęk, zaczerwienienie lub swędzenie skóry)
 • duszność
 • zwiększenie masy ciała
 • bóle mięśni
 • zachowanie agresywne lub pobudzenie
 • zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte)
 • nudności

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK LIRRA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Lirra po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po określeniu: „Termin ważności (EXP)” i na blistrze po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lirra

 • Substancja czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

 • Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E l7l) i makrogol 400.

Jak wygląda lek Lirra i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 5 mg są białe, owalne, z wytłoczonymi po jednej stronie dwiema literami „G” rozdzielonymi linią podziału, z drugiej strony gładkie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki są pakowane w blistry Aluminium/Aluminium lub blistry PVC/PVDC/Aluminium oraz w tekturowe pudełko.

Dostępne wielkości opakowań

7, lO, 28, 30 i 90 tabletek powlekanych

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvézdova l7l6/2b 140 78 Praga 4 Republika Czeska

Wytwórca

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova l43 566 l 7 Vysoké Myto Republika Czeska

Tillomed Laboratories Ltd. 3 Howard Road, Easton Socon St. Neots, Cambridgeshire, PE 198ET Wielka Brytania

Glenmark Generics (Europe) Limited The Old Saw Mill, Hatfield Park Hatfield, Hertfordshire, AL9 SPG Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa

kategoria:Leki antyhistaminowe kategoria:leki antyhistaminowe III generacji kategoria:Ulotki leków